Algemene voorwaarden

1. Inleiding

De website, formeel bekend als www.liez.nu, wordt beheerd door Liez. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' verwijzen naar Liez. Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Voorwaarden"). De voorwaarden moeten worden gelezen samen met alle voorwaarden of disclaimers op de pagina's van onze website. De voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website. Als u deze website bezoekt en gebruikt, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan en voldoet aan de voorwaarden en ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden of ons privacybeleid, bent u niet geautoriseerd tot toegang tot de website en het gebruik maken van de diensten van Liez.

2. Gebruik van onze website

U stemt ermee in om onze website te gebruiken voor legitieme doeleinden en niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, inclusief zonder beperking, in strijd met intellectuele eigendomsrechten of privacywetgeving. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, verklaart u en garandeert u dat u meerderjarig bent en wettelijk in staat bent om een ​​bindend contract aan te gaan.

U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor het uitvoeren van enige activiteit die een burgerlijk of strafbaar feit zou vormen of een wet zou overtreden. U gaat ermee akkoord niet te proberen te interfereren met het netwerk of de beveiligingsfuncties van de website of om ongeoorloofde toegang tot het systeem te verkrijgen.

U gaat ermee akkoord om nauwkeurige informatie te verstrekken, zoals e-mailadres, postadres en andere contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is. U geeft Liez toestemming om de bovengenoemde informatie te verzamelen en te gebruiken om contact met u op te nemen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

3. Algemene voorwaarden

Liez behoudt zich het recht voor om service aan iedereen te weigeren, op elk moment en om welke reden dan ook. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen aan de website aan te brengen, inclusief beëindiging, wijziging, opschorting of beëindiging van enig aspect van de website, zonder kennisgeving vooraf. Aanvullende regels of limieten kunnen worden opgelegd aan het gebruik van de website. U gaat ermee akkoord om de voorwaarden regelmatig te bekijken en uw toegang tot of gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

U gaat ermee akkoord dat Liez niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van onze website of voor enige service, inhoud, functie of product aangeboden via onze website.

4. Producten of Diensten

Liez treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen klant en financieel dienstlener en is geen partij in de uiteindelijke overeenkomst tussen klant en financieel dienstverlener. Liez stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de transactie goed verloopt. Liez behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken of in geval van vermoedelijke onregelmatigheden de de dienstverlening te kunnen staken. Liez stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat informatie met betrekking tot de dienstverlening op de website correct is.

5. Gebruik opmerkingen, feedback en andere inzendingen

U gaat ermee akkoord dat de door u aangeleverde als reactie op een verzoek van Liez kan worden bewerkt of gewijzigd door LIEZ. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die u doorgeeft. Liez is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutief aangeleverde informatie.

6. Fouten en omissies

Houd er rekening mee dat de website typografische fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten en mogelijk niet compleet of actueel is. Liez behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijving, prijzen, locatie, promotie en beschikbaarheid.

7. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's met betrekking tot uw gebruik van de website, die wordt aangeboden "zoals ze is" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die toegankelijk via de website, inclusief zonder beperking, alle inhoud en materialen, en functies en diensten op de website, die allemaal worden geleverd zonder enige vorm van garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud of informatie, ononderbroken toegang, en eventuele garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Liez garandeert niet dat de website, of de werking ervan, of de inhoud en het materiaal van de diensten die daarbij beschikbaar worden gesteld, tijdig, veilig, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de servers die onze website gebruikt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Het gebruik van de website is op eigen risico en u draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die gepaard gaan met uw gebruik van de website. Liez is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van de website.

In geen geval zijn de gelieerde ondernemingen van Liez, of hun respectievelijke inhouds- of serviceproviders, of een van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, leveranciers of werknemers aansprakelijk jegens u voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, voortvloeiende, voorbeeldige of punitieve schade, verliezen of oorzaken van actie, of gederfde inkomsten, gederfde winst, verloren zaken of verkopen, of enige andere vorm van schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik, of de uitvoering van de website of de inhoud of het materiaal of de functionaliteit via de website, zelfs als Liez op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde rechtsgebieden staan ​​geen beperking van aansprakelijkheid of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade toe. In dergelijke rechtsgebieden is het mogelijk dat sommige of alle van de bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en de aansprakelijkheid van Liez beperkt zal zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

8. Volledige overeenkomst

De voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Liez met betrekking tot het onderwerp van de voorwaarden en vervangen alle eerdere afspraken tussen u en LIEZ, zowel mondeling als schriftelijk.

9. Ontheffing

Liez verzuim om enig recht of bepaling van de voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Een afstandsverklaring door Liez van enige standaard zal geen verklaring van afstand zijn van enige volgende default. Geen verklaring van afstand door Liez is van kracht tenzij deze schriftelijk aan u wordt meegedeeld.

10. Scheidbaarheid

Als een bepaling van de voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt vastgesteld als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar, zal een dergelijke bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden, die geldig en uitvoerbaar blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

11. Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, het gebruik van de website of diensten die worden aangeboden op de website zullen worden opgelost in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.